Algemene voorwaarden - Stenabo - Betonboringen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOP EN LEVERINGSCONDITIES

1. Toepassingsgebied
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze prestaties. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze zaakvoerder.

2. Aanbiedingen
Al onze aanbiedingen in welke vorm ook zijn vrijblijvend. Wij zijn pas gebon- den nadat een opdracht definitief door ons aanvaard of bevestigd is. Even- tuele afwijkingen op de door ons aanvaarde opdracht zijn tevens slechts geldig indien ze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Alle gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet door ons aanvaard zijn zullen vervallen.

3. Prijs
Indien onze minimum dagopbrengst van € 800,00/man niet wordt behaald,heeft de minimum dagprijs/man + vervoerskosten altijd voorrang op de cm-prijs. Voor een zeer geringe hoeveelheid werk zal tevoren in gezamenlijk overleg een forfaitaire prijs worden vastgesteld waarbij de aard van het werk een be-paalde invloed zal uitoefenen. Wachturen die buiten onze schuld ontstaan, worden door ons berekend tegen een bedrag van € 75,00 per man per uur. IJzer zwaarder dan Ø 18mm of een opeenhoping van ijzer wordt door ons extra berekend tegen een prijs van € 2,50 per cm2 of met een extra per-centage van de normale prijzen in verhouding tot het aanwezige ijzer. Het annuleren van opdrachten dient te geschieden uiterlijk te 17.00 uur vóór de dag van aanvang. Bij gebreke hiervan worden de door ons gemaakte kos-ten aan manuren, vervoer en eventueel specifiek aangekochte materialen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen inzake de uit te voeren werkzaamheden niet juist of onvolledig waren en daardoor ver-keerde of niet voldoende materialen zijn meegebracht, worden de hierdoor extra gemaakte kosten aan manuren, vervoer en specifiek aangekochte ma-terialen eveneens in rekening gebracht. Meerwerken, d.w.z. werken uitge-voerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangba-re tarieven en verklaart zich met deze akkoord, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.
De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van lonen, sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen die heden in voege zijn. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Zij zullen gebeurlijk een evenredige vermeerde- ring of vermindering ondergaan.

4. Hulpmaterialen
De levering van lucht, water (aansluiting 1⁄2 “ of 3⁄4 “) en stroom (220V-25A/380V-63A) op maximaal 100 meter van de werkplaats is steeds voor re-kening van de opdrachtgever. Kabels en slangen worden door ons verzorgd. Het aftekenen van de te boren gaten of de te zagen voegen zijn ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient de ligging van kabels en lei-dingen van nutsvoorzieningen welke zich bevinden in de wanden of vloeren waarin gewerkt wordt duidelijk aan te geven en hier de nodige voorzorgen treffen. Voor werkzaamheden op een hoogte van meer dan 3 meter boven de grond of vloer dienen door de opdrachtgever steigers beschikbaar ge-steld en gebouwd te worden. Deze steigers moeten stevig geschoord staan, bovenaan voorzien van baddingshout
(geen delen), een afmeting hebben van minstens 2 x 1m, en een gewicht van 2ton kunnen dragen. De boven-kant van de steiger moet tot het hart van de spring 50cm zijn, maar altijd moet de bovenkant 1,20m van het plafond blijven. Voor werkzaamheden in funderingen of dergelijke dient door opdrachtgever een werkruimte gegra-ven te worden van 1.5 x 1.5m omtrek met een diepte van 50cm onder het hart van de te maken sparing. De plaats van de werken dient steeds bereik-baar, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen te zijn, alsmede voorzien van de nodige signalisatie en veiligheidsvoorzieningen.

5. Bestelling
Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Bij eventuele afzegging der bestelling blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling der bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestelbon te eisen, ongeacht ons recht om een hogere schadevergoe- ding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

6. Levering
Leveringstermijnen worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding., ontbinding der overeenkomst, tussentijdse intrekking van de opdracht of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

7. Overmacht
Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot: ongevallen, brand, stakingen, vertragingen of fouten of prijsver- hogingen bij leveranciers, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, uitzonderlijke verkeershinder, enz. In geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opge- schort worden gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt, kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

8. Risico
Schade, uit welke oorzaak ook, ook dus die uit verkeerde uitvoering der werkzaamheden na oplevering der werkzaamheden, door wie ook aan de opdrachtgever, of aan derden, in persoon of goederen ontstaan, zijn voor risico van de opdrachtgever. Onze verplichtingen en aansprakelijkheid wor- den beperkt met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald. Niet wij doch de opdrachtgever is aansprakelijk voor o.a. eventuele schade aan of veroorzaakt door kabels en leidingen van nuts- voorzieningen welke zich bevinden in de wanden of vloeren waarin gewerkt wordt, evenals voor waterschade ontstaan door koelwater, schade door val- lende kernen, doorboorde leidingen of vernielde wapening. Wij zijn niet aan- sprakelijk voor schade veroorzaakt door bij ons in dienst zijnde personeel of door ons gebezigde personen of materiaal, toegebracht aan opdrachtgever of aan derden, tenzij de schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van ons in dienst zijnde personeel. Goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco geleverd worden. In alle gevallen is onze aansprake- lijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst tussen partijen.

9. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de rekening volledig vereffend is.

10. Klachten
De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht binnen de acht dagen na levering en uitvoering der werken, zal beschouwd worden als aan- vaarding van onze leveringen, prijzen en werken. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten.
Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, worden de werken geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aange- tekend tegen de factuur binnen de bovenstaand vermelde termijn.
Indien de klant gevraagd wordt om prestatiebladen af te tekenen, geldt de aftekening van deze bladen als onomstotelijk bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en kun- nen daarover geen klachten meer worden aanvaard.

11. Opschorting van de werken/ ontbinding
Wij behouden het recht de goederen en uitgevoerde werken, naarmate hun levering en uitvoering, aan te rekenen, zelfs als deze slechts gedeeltelijk zijn, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien; alsmede in geval van faillisse- ment, WCO, stilleggen en liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoe- ring der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de op- drachtgever hebben dadelijk en ineens opeisbaar.

12. Wanbetaling
De facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen. Bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na de vervaldag is automatisch zonder ingebre- kestelling en van rechtswege een verhogingsbeding verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 62,00, onverminderd het recht om een hogere vergoe- ding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele rente verschuldigd aan 12% vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling. Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Kapellen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

13. Nietigheid
De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige alge- mene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele over- eenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Stenabo bv – 15/01/24 – 07:54

Stenabo vw_2024.indd 1

WordPress Video Lightbox