Algemene voorwaarden - Stenabo - Betonboringen

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – VERKOOP EN LEVERINGSCONDITIES

1) Toepassingsgebied

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden van STENABO BVBA (met ondernemingsnr.; BTW BE 0456.769.931, hierna ook genoemd “wij, ons of onze”) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten aangegaan met en door ons, alsook op de uitvoering en de betaling van al onze prestaties.

1.2 Geen enkele afwijking of uitsluiting van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk blijkt uit een geschreven document uitgaande van onze zaakvoerder. De algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2) Aanbiedingen en bestelling

2.1 Al onze aanbiedingen in welke vorm ook zijn vrijblijvend, hebben een geldigheidsduur van 60 dagen en worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Elke wijziging in die gegevens zoals bijvoorbeeld vastgesteld op de werf bij aanvang of tijdens de uitvoering, kan een prijsaanpassing tot gevolg hebben.

2.2 Wij zijn pas gebonden nadat een opdracht definitief door ons aanvaard of bevestigd is. Eventuele afwijkingen op de door ons aanvaarde opdracht of in de uitgevoerde werken, zoals opgenomen in de prestatiebonnen, zijn tevens slechts geldig indien ze door ons schriftelijk bevestigd zijn en geven ons het recht om de aangeboden prijzen aan te passen. Alle gemaakte afspraken of toezeggingen welke niet door ons schriftelijk aanvaard zijn zullen vervallen.

2.3 Als de klant de werken laat aanvangen wordt hij verondersteld zijn akkoord te hebben gegeven met de aanbieding en onze algemene voorwaarden, ook als hij de offerte niet heeft getekend voor akkoord, zoals een akkoord via e-mail van de klant.

2.4 Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot betaling. Desgevallend hebben wij het recht om een voorschotbetaling te vragen alvorens de werken aan te vangen.

2.5 Bij eventuele afzegging van de bestelling blijft het ons volledig vrij, hetzij de afname en volledige betaling van de bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 30% op de bestelbon te eisen, ongeacht ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

 

3) Prijs

3.1 Begrepen in de prijs zijn de uitvoering van boor- en zaagwerken aan een tarief-en uurprijs volgens onze prijslijst, de transportkosten, de normale slijtage van gereedschappen en dit tijdens normale werkuren (7.30u-15.30u) zonder productie- of tijdverlies.

3.2 De prijzen worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van lonen, sociale lasten en de prijzen van de grondstoffen en materialen die in voege zijn tijdens de aanbieding. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Zij zullen gebeurlijk een evenredige vermeerdering of vermindering ondergaan.

3.3 Voor een zeer geringe hoeveelheid werk zal tevoren in gezamenlijk overleg een forfaitaire prijs worden vastgesteld waarbij de aard van het werk een bepaalde invloed zal uitoefenen. Voor werkzaamheden beneden een dagopbrengst van € 650,00 worden extra vervoerskosten in rekening gebracht.

3.4 Als we niet kunnen aanvangen op de afgesproken dag en uur worden door ons wachturen aangerekend tegen een bedrag van € 60,00 per man per uur, ook per fractie (30min.) van een begonnen wachtuur. De uurprijs, zoals vermeld in de offerte en/of prijslijst, zal aangerekend worden voor o.a. het bekomen van werkvergunningen, het vervullen van formaliteiten bij toegang tot de bouwplaats (bijv. aanwezigheidsregistratie, deelname aan examens, enz.) en andere.

3.5 Meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd volgens onze prijslijst aan uur- en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaart zich met deze akkoord, tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

3.6 Het doorboren of -zagen van aanwezige wapeningsstaven met maximale dikte van 18mm is inbegrepen in onze cm-prijzen. IJzer zwaarder dan Ø 18mm of een opeenhoping van ijzer wordt door ons extra berekend tegen een prijs van € 2,50 per cm2 of met een extra percentage van de normale prijzen in verhouding tot het aanwezige ijzer. Prijzen voor verschillende uitvoeringswijzen (o.a. verschillend type van boor- of zaagwerken afhankelijk van aangetroffen materiaal of ondergrond) zijn alleen van toepassing in geval van een uitvoering zonder onderbreking en bij uitsluiting van de opgegeven prijs voor de andere uitvoeringswijze. In het andere geval (omschakeling naar een andere werkwijze tijdens de uitvoering zelf) is er sprake van een meerwerk (tengevolge van o.a. productie- en/of tijdverlies en het herboren) waarvoor een forfaitaire toeslag wordt aangerekend zoals hierboven aangegeven en/of conform onze prijslijst.

3.7 Indien blijkt dat de verstrekte inlichtingen inzake de uit te voeren werkzaamheden niet juist of onvolledig waren en daardoor verkeerde of niet voldoende materialen zijn meegebracht, worden de hierdoor extra gemaakte kosten aan manuren, vervoer en specifiek aangekochte materialen eveneens in rekening gebracht. Aldus kunnen we afhankelijk van de bouwfase (bijv. ruwbouw of afwerking) waarin we onze werken uitvoeren of kunnen aanvangen, een meerprijs toepassen.

3.8 Het annuleren van opdrachten dient schriftelijk te geschieden ten laatste om 14.00 uur vóór de dag van aanvang. Bij gebreke hieraan worden de door ons gemaakte kosten aan manuren, vervoer, administratie en eventueel specifiek aangekochte materialen in rekening gebracht.

 

4) Uitvoering, voorbereiding en hulpmaterialen

4.1 De plaats van de werken dient steeds bereikbaar, voldoende verlicht, beschermd, hygiënisch, ontruimd en vrij van hindernissen te zijn, alsmede voorzien van de nodige stroom-, water-, signalisatie en veiligheidsvoorzieningen.

4.2 De levering van lucht, water (aansluiting ½ “ of ¾ “) en stroom (220V-25A/380V-63A) op maximaal 50 meter van de werkplaats is steeds voor rekening van de opdrachtgever, die instaat voor gekeurde technische installaties waarop de door ons voorziene kabels en slangen kunnen worden aangesloten.

4.3 Het aftekenen ter plaatse van de te boren gaten of de te zagen voegen is steeds de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, zelfs indien een bouwplan voorhanden zou zijn en de boor- of zaagpunten hierop zijn afgetekend. Het aftekenen is voor rekening en risico van de opdrachtgever en dient gebeurd te zijn vooraleer ons personeel ter plaatse is. Bij afwezigheid van aangebrachte aftekeningen bij aanvang behouden we ons het recht voor om de werken niet aan te vatten en worden wachturen en/of (nodeloze) verplaatsingskosten aangerekend. De opdrachtgever dient de ligging van kabels en leidingen van nutsvoorzieningen welke zich bevinden in de wanden of vloeren waarin gewerkt wordt duidelijk aan te geven en zal hiervoor de nodige voorzorgen treffen.

4.4 Voor werkzaamheden op een hoogte van meer dan 2 meter boven de grond of vloer dienen door de opdrachtgever steigers of een hoogtewerker beschikbaar gesteld en gebouwd te worden. Deze gekeurde steigers moeten stevig geschoord staan, bovenaan voorzien van baddingshout (geen delen), een afmeting hebben en een gewicht kunnen dragen nodig om onze werken door onze apparaten te kunnen laten uitvoeren. De bovenkant van de steiger moet tot het hart van de spring 50cm zijn, maar altijd moet de bovenkant 1,20m van het plafond blijven.

4.5 Voor werkzaamheden in funderingen of dergelijke dient door opdrachtgever een werkruimte gegraven te worden van 1.5 x 1.5m omtrek met een diepte van 50cm onder het hart van de te maken sparing.

4.6 De opdrachtgever zorgt voor kosteloze parkeerfaciliteiten en een afvalcontainer. In het ander geval rekenen we gemaakte opruim- en stortkosten door aan de opdrachtgever.

4.7 Bij alle andere omstandigheden dan in art.4 benoemd en/of die een lagere productie en/of tijdverlies inhouden hebben we het recht afwijkende prijzen en/of uren in regie aan te rekenen volgens onze prijslijst. Deze andere omstandigheden zijn bijv. boren en/of zagen; op stellingen, hoogtewerkers, in verlaagde plafonds, van onderaf boren (vb. spots), in kruipruimtes, ketelhuizen, tussen leidingen en obstakels, met een te grote onderlinge afstand tussen opeenvolgende werken, in beton met zeer hoge concentraties wapening, waarin zeegrind is verwerkt, in vloeren met spankabels, in het buitenland, enz.

4.8 Bij gebreke aan voornoemde voorbereidende omstandigheden behouden wij ons het recht voor om de werken te verdagen en wachturen en/of een schadevergoeding aan te rekenen. Alsook kunnen wij de nodige voorbereidende omstandigheden zelf tot stand brengen mits het akkoord van de opdrachtgever voor diens rekening.

 

5) Levertijd

5.1 Leveringstermijnen, zoals opgegeven in aanbiedingen, bevestigingen en contracten, worden enkel ter inlichting aangeduid en zijn geenszins bindend, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook waaronder overmacht, zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, tussentijdse intrekking van de opdracht of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

 

6) Facturatie, aanvaarding en klachten

6.1 De klant zal diens volledige gegevens nodig voor onze facturatie voor aanvang der werken overmaken.

6.2 Onze facturen worden in het algemeen opgemaakt in de maand van uitvoering. Indien wij akkoord gaan dat een factuur toch vergezeld moet gaan van een door de opdrachtgever ondertekend document (goedgekeurde vorderingsstaat, bestelbon, aankooporder, e.d.) zal de opdrachtgever voor deze goedkeuring instaan binnen de 5 werkdagen na voltooiing van onze (deel)opdracht en ons dit document in bezit stellen. Bij gebreke aan het tijdig overmaken van voornoemd document van goedkeuring zijn wij gerechtigd om te factureren op basis van de werkrapporten/prestatiebonnen van onze werknemers.

6.3 Wij aanvaarden alleen klachten voor ontvangst wanneer deze schriftelijk via een aangetekend schrijven binnen de acht dagen worden medegedeeld. De ontstentenis van een aangetekende schriftelijke klacht binnen de acht dagen na levering en uitvoering der werken, zal beschouwd worden als aanvaarding van onze leveringen, prijzen en werken. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten.

6.4 Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, worden de werken geacht te zijn aanvaard en goedgekeurd door de klant voor wat betreft de prijs alsook voor wat betreft de kwaliteit, tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de bovenstaand vermelde termijn.

6.5 Voornoemde klachten of protesten zullen gemotiveerd en gedocumenteerd zijn, bij gebreke waaraan zij ongeldig en ongegrond zijn. Na onze aanvaarding van voornoemde klachten of protesten blijven de overige onbetwiste en openstaande facturen en/of onderdelen van een aanvaarde betwiste factuur volledig en onmiddellijk verschuldigd. Wij aanvaarden geen schuldvergelijking of compensatie, tenzij anders vooraf overeengekomen.

6.6 Indien de klant gevraagd wordt om prestatiebladen af te tekenen of dit te doen via een digitaal registratiesysteem vanwege onze firma of de opdrachtgever, geldt de aftekening van deze bladen als onomstotelijk bewijs van de aanvaarding door de klant van de materialiteit van de daarin vermelde prestaties en kunnen daarover geen klachten meer worden aanvaard.

6.7 Tenzij anders overeengekomen aanvaarden we geen borgstelling voor onze werken, zoals bijv. via een factuurinhouding.

6.8 De geleverde of geplaatste goederen, zelf in geval van incorporatie, blijven eigendom van de verkoper tot wanneer de facturen volledig vereffend zijn.

 

7) Betaling

7.1 De facturen zijn betaalbaar op de zetel van ons bedrijf waar elke overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen, en dit binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Bij niet stipte betaling behouden wij ons het recht voor alle verdere werken op te schorten tot betaling bekomen wordt. De opschorting zal bij eenvoudig (fax)schrijven of e-mail kunnen gemeld worden.

7.3 Bij niet-betaling binnen een termijn van 14 dagen na de vervaldag is automatisch zonder ingebrekestelling en van rechtswege een verhogingsbeding verschuldigd wegens wanbetaling ten bedrage van 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150,00, onverminderd het recht om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Tevens is een conventionele rente verschuldigd aan 12% op jaarbasis vanaf de factuurdatum tot de dag van algehele betaling. Bij niet tijdige betaling van een factuur zullen ook de andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.

 

8) Overmacht

8.1 Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onzen hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, zoals onder meer maar niet beperkt tot: ongevallen, brand, stakingen, vertragingen of fouten of prijsverhogingen bij leveranciers, uitzonderlijke klimatologische toestanden zoals sneeuw, uitzonderlijke verkeershinder, pandemie en/of de gevolgen van de door de overheid opgelegde maatregelen hiertoe, enz.

8.2 In geval van overmacht zal de uitvoering van de verplichtingen die aangetast zijn door de overmacht opgeschort worden gedurende de periode van overmacht. De partij die nadeel lijdt, kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

8.3 Bovendien zullen alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, beschouwd worden als gevallen van overmacht. Zij geven de aannemer naar eigen keuze het recht om de herziening of ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

 

9) Risico en aansprakelijkheid

9.1 Schade, uit welke oorzaak ook, ook dus die uit verkeerde uitvoering der werkzaamheden voor en na oplevering der werkzaamheden, door wie ook aan de opdrachtgever, of aan derden, in persoon of goederen ontstaan, zijn voor risico van de opdrachtgever. Bij aanspraken van derden zal de opdrachtgever ons steeds vrijwaren en in onze plaats de schade aan derden vergoeden.

9.2 Onze verplichtingen en aansprakelijkheid worden beperkt met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en/of van het akkoord van onze verzekeraar volgens onze polisvoorwaarden.

9.3 Niet wij doch de opdrachtgever is aansprakelijk voor o.a. eventuele schade aan of veroorzaakt aan kabels en leidingen van nutsvoorzieningen welke zich bevinden in de wanden of vloeren waarin gewerkt wordt, zelfs al werd de plaatsbepaling ervan vooraf door de opdrachtgever gecommuniceerd (bijv. via een informatieportaal, evenals voor waterschade ontstaan door koelwater, schade door vallende kernen, doorboorde leidingen of vernielde wapening.

9.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door bij ons in dienst zijnde personeel of door ons gebezigde personen of materiaal, toegebracht aan opdrachtgever of aan derden, tenzij de schade te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van ons in dienst zijnde personeel.

9.5 Goederen reizen op risico van de koper, zelfs in geval ze franco geleverd worden.

9.6 In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van tussenkomst zoals voorzien en aanvaard door onze verzekeraar, ofwel van de overeenkomst tussen partijen.

9.7 Alleen de opdrachtgever draagt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de stabiliteit en sterkte van de constructie alsook de inplanting van de uit te voeren werken. De opdrachtgever vrijwaart steeds onze firma zelfs in het geval van foutloze aansprakelijkheid en claims op basis van art. 544 B.W.

 

10) Opschorting van de werken en ontbinding

10.1 Wij behouden het recht de goederen en uitgevoerde werken, naarmate hun levering en uitvoering, aan te rekenen, zelfs als deze slechts gedeeltelijk zijn, indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien; alsmede in geval van faillissement, WCO, stilleggen en liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben dadelijk en ineens opeisbaar.

 

11) Gegevensbescherming

11.1 De contracterende partijen mogen persoonlijke gegevens van elkaars werknemers en vertegenwoordigers verwerken zoals vereist voor de uitvoering van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld voor doeleinden op het gebied van leveranciers- en klantenbeheer. Onze privacyverklaring kan worden
geconsulteerd op: https://www.stenabo.be/privacy-policy/.

11.2 De contracterende partijen zullen hun werknemers en vertegenwoordigers

meedelen dat de andere partij hun persoonsgegevens verwerkt in de vorm van een daartoe aangepaste privacyverklaring.

11.3 In het geval dat voor de levering van onze werken de verwerking van persoonsgegevens nodig is door de opdrachtgever ten behoeve van ons, sluiten de partijen voordat enige verwerking plaatsvindt een overeenkomst inzake gegevensverwerking waarvoor wij het model aanleveren.

 

12) Overige

12.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangen en doen alle eerdere schriftelijke en mondelinge overeenkomsten teniet.

12.2 Wijzigingen en aanpassingen van deze algemene voorwaarden zijn pas van kracht wanneer die schriftelijk zijn ingediend en door ons aanvaard.

12.3 De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven daarom volledig van toepassing.

12.4 Iedere Partij zal alle informatie in het kader van deze algemene voorwaarden (onder meer m.b.t. onze offerte-, prijs-, bestel- en uitvoeringsvoorwaarden) als vertrouwelijk en geheim behandelen en niet meedelen aan derden, tenzij mits ons voorafgaand akkoord, indien deze informatie publiek bekend is en/of vanwege een administratieve of overheidsinstelling de vrijgave wordt opgelegd, en dit gedurende en periode van 3 jaar.

12.5 Wij zijn gerechtigd de logo’s en naam van de opdrachtgever te gebruiken op referentielijsten en als publiciteit van onze diensten tegenover derden.

12.6 In geval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Kapellen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

 

*

Versie 1.2, laatst gereviseerd op 7/05/2021.

WordPress Video Lightbox